utbytte til forfall mot kupongrente

utgangspunkt i gjennomsnittlig rente på tre måneders stats-kasseveksler. Pengemarkedsfond Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i sertifikater og obligasjoner med en rentebindingstid på mindre enn ett år (også kalt 'pengemarkedsinstrumenter. Egenkapital og gjeld, egenkapital 145, langsiktig gjeld 250 10 år, innskudd på tid 370. For deg som andelshaver betyr dette at avkastningen ikke bare påvirkes av den fastsatte renten (kupongrenten) på obligasjonen, men også kursutviklingen for de aktuelle obligasjoner. Innlsningskostnad, dette er en kostnad som belastes andelseierne ved innlsning av andeler i et verdipapirfond. Andeler kjpt etter 2006 vil kun beskattes etter de nye reglene med skjermingsfradrag (se egen definisjon). Investeringsunivers, et investeringsunivers bestemmer hvordan et verdipapirfonds midler kan plasseres. Dersom kursen er svrt hy sammenliknet med (forventet) inntjening, kan det isolert sett indikere at brsen/selskapet er overpriset. P/E P/E er forholdet mellom aksjekurs og inntjening (fra engelsk «Price/Earnings. Forutsett nå at det er nyaktig seks måneder til frste rentebetaling.

Det beregnes i prosent av forvaltet kapital. Et indeksfond er et verdipapirfond som forvaltes relativt passivt i forhold til fondets utvalgte refe-ranseindeks. Generelt anbefales mer aksjesparing med lengre tidshorisont. Volatilitet Forteller noe om hvor mye fondets avkastning svinger fra måned til måned: Volatilitet gir uttrykk for i hvor stor grad de månedlige avkastninger har svingt rundt gjennomsnittet av disse i en bestemt måleperiode, for eksempel siste 3 kart reisekupongen dinner eller. For hvert år du eier aksjefond, kes skjermingsfradraget. Når renten stiger så faller obligasjonen (gitt fast rente). Renteflsomhet Sier noe om hvor mye kursen på pengemarkeds- og obligasjonsfondene endres ved en rente-endring på ett prosentpoeng: Et rentefonds renteflsomhet gir uttrykk for den umiddelbare pro-sentvise endring i fondets netto andelsverdi hvis effektiv rente for alle verdipapirene som inngår i fondets porteflje endres med. Dersom andelen du selger har lavere avkast-ning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du differansen.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF dette er obligasjoner som har fortrinnsrett i lånemassen til obligasjonsutsteder. For eksempel er det tilfellet med  aksjonravtalen i Aker Kvrner mellom Aker, Staten, Saab og Investor. Prospekt Forvaltningsselskapene er pålagt å utarbeide et prospekt for hvert av de verdipapirfondene de forvalter. Andelshaver har imidlertid ingen eierrett til selskapsformuen og har kun begrensede organisatoriske rettigheter. Målet til fondet er da å oppnå en avkastning som minst er på linje med indeksen.

Icici bank penger til india kupongkodem
Dell tilbehr kupong australia
Gamestop kuponger til xbox 360 controller driver
Dell 15 tilbehr kupong